תנאי שימוש

תנאי שימוש אלו להלן "תנאי השימוש"( קובעים את התנאים, ההתניות והמגבלות אשר

(באתר)  www.socialnadlan.co.il  חלים על השימוש באתר

("האתר") , בין אם הנך קונה או מוכר דירה, או משתמש באתר אשר שוהה בו. כל שימוש באתר, לרבות הכנסת מידע אודותיך ולרבות קבלת מידע מסוג כלשהו באמצעותו, ייחשבו להסכמה מלאה ובלתי מסויגת מצדך כי קראת, הבנת, ואתה מסכים לתנאי השימוש, ולפיכך הינך מתבקש לקוראם בעיון רב בטרם ביצוע האמור לעיל, ולנהוג על פי הכתוב בהם. אנו שומרים על זכותנו להכניס שינויים בתנאי השימוש, על פי שיקול דעתנוהבלעדי, והמשך שימושך באתר או שהייתך בו, לאחר פרסום תנאי שימוש מעודכנים, לרבות קבלת או שליחת מידע כלשהו באמצעותה, מהווה את הסכמתך לכל שינוי כאמור.
אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים האמורים בתנאי השימוש, נא הפסק לאלתר את השימוש באתר. הוראות תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שתבצע באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי להתקשרות בינך לבין בעלי האתר.
כל האמור בלשון זכר בהסכם זה נעשה מטעמי נוחות ומתייחס גם אל הנקבה.
השימוש באתר
האתר מהווה פלטפורמה לקונים ומוכרים של נכסי נדל"ן )"הנכסים"( אשר במסגרתה מתווכיםמפרסמים נכסים למכירה ו/או בעלי נכסים מאתרים מתווכי נדל"ן המסייעים להם למכור את הנכסשברשותם. חלק מעמלת המתווך בכל עסקה תועבר במישרין או בעקיפין כתרומה לעמותה שנבחרה. מובהר ומודגש כי האתר ו\או בעליו, אינם מתווכים וכי פעילותו של האתר מתמצית בפרסום הנכסים ובהעברת מידע אודות קונים ומוכרים למתווכים אשר עימם התקשר האתר, וכי אין בפעילותו של האתר משום פעילות תיווך בנדל"ן.
אין להתבסס על המידע המוצג באתר או בהמלצותיו לשם התקשרות בעסקה מחייבת בין מוכר נכס לקונה נכס. אנו ממליצים לפנות לאנשי מקצוע מתאימים על מנת לקבל את היעוץ הנוגע לעסקה ולהשלכותיה, לרבות עורך דין.
אין לאתר ו\או לבעליו ולא תהא לו כל אחריות, ישירה או עקיפה, בגין כל טענה, תביעה או דרישה אשר תועלה על ידי קונה נכס כנגד המוכר ו/או קונה נכס נגד מתווך ו\או על ידי מוכר נכס כנגד הקונה ו/או מוכר נכס כנגד מתווך, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרה בו הוצגו באתר נתונים שגויים, לא מדויקים או אחרים מאלו שבפועל.
במידה והנך מעוניין לרכוש נכס בסיוע האתר, אזי הנך מתבקש לבחור בנכס מבין אלו המפורסמים באתר, ולמלא את הפרטים הבאים אודותיך: שמך המלא, מספר הטלפון שלך, דואר אלקטרוני ועמותה מועדפת עליך לתרומה. בכל מקרה שבו לא תבחר אחת עם רישומך, האתר יבחר בעבורך, בהתאם לשיקול דעתם של בעלי האתר. כל המידע שתבחר למסור, יועבר למתווך הנדל"ן אשר מטפל במכירת נכס זה, עימו תתקשר בהסכם תיווך. לאתר ו\או לבעליו לא תהיה כל אחריות בקשר עם השירותים שינתנו לך על ידי מתווך הנדל"ן, וכלל היחסים בינך לבין המתווך יהיו כפופים להוראות ההסכם שיחתם בינך לבין אותו המתווך.
במידה והנך מעוניין למכור נכס בסיוע האתר, אזי הנך מתבקש להכניס את פרטי הנכס לרבות:שמך המלא, מספר הטלפון שלך, דואר אלקטרוני, העיר בה נמצאת הנכס, מחיר הנכס המבוקש ועמותה מועדפת עליך לתרומה. בכל מקרה שבו לא תבחר אחת עם רישומך, האתר יבחר בעבורך, בהתאם לשיקול דעתם של בעלי האתר. כל המידע שתבחר למסור, יועבר למתווך נדל"ן מורשה אשר ייבחר על ידינו, מבין רשימת מתווכי נדל"ן אשר האתר עובד עימם. המתווך יצור עמך קשר על מנת לסייע לך למכירה של הנכס שביקשת. בעצם העלאת מידע אודות הנכס שהנך מעוניין למכור, הנך מאשר לאתר ולבעליו לבחור עבורך את מתווך הנדל"ן מבין רשימת מתווכים עימם עובד האתר, ולהעביר לו את המידע לשם פנייה אליך למכירת הנכס. לאתר ו\או לבעליו לא תהיה כל אחריות בקשר עם השירותים שינתנו לך על ידי מתווך הנדל"ן שתופנה אליו, וכלל היחסים בינך לבין המתווך יהיו כפופים להוראות ההסכם שיחתם בינך לבין אותו המתווך.
מובהר ומודגש כי האתר מהווה פלטפורמה בלבד, ובעלי האתר אינם מתחייבים לבדוק או לבחון את טיב ואיכות הנכסים המופיעים באתר, או את תאימותם לדין, ולפיכך כל התקשרות לרכישת נכסים הינה התקשרות ישירה של גורמים אלו, אחד עם השני, ללא כל קשר לאתר ו\או לבעליו,וכי לא תהא לאתר ו\או לבעליו כל אחריות בכל הנוגע להתקשרות זו.
הנך מאשר ומתחייב כי ידוע לך שהאתר ו\או בעליו רשאים שלא לתת לך שירותים בין אם הנך קונה או מוכר נכס, מכל סיבה שהיא, וללא כל צורך בנימוק, וכי לא יהיו לך כל טענות תביעות או דרישות בגין כך כנגד האתר ו\או בעליו ו\או מי מטעמו.
הנך מצהיר ומאשר כי ההחלטה להשתמש באתר והאחריות על תוצאות השימוש בו, הנן באחריותךבלבד והאתר ו\או בעליו לא ישאו בשום אחריות בגין נזק כלשהו הנובעת או הקשורה לשימושבאתר, עיכוב בשימוש בו או אי יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא, לרבות מקרה שבו לא תתאפשר יצירת קשר עם האתר בגין בעיות תקשורת או ניתוקים ככל שיהיו במהלך השימוש בו.
כל ההודעות שתקבל מהאתר ישלחו באחד מבין האמצעים הבאים: (א) דואר אלקטרוני אשר תספק עם מילוי פרטיך )ב( הודעות טקסט SMS בהתאם למספר הטלפון שתספק )ג( הודעות באמצעות הווטסאפ בהתאם למספר הטלפון שתבחר לספק עם פתיחת החשבון.
במידה והנך מוכר נכס אזי הנך מצהיר כי הנך הבעלים החוקי של הנכס וכי הנך רשאי למכור את הנכס, כי אין במכירת הנכס, הפרה של זכויות כלשהם של צדדים שלישיים, או הפרה של התקשרויות חוזיות מול צדדים שלישיים ו/או הפרה של הדין החל.
מסירת פרטים
כל המידע אשר הנך מוסר ו/או תמסור באמצעות האתר, נמסר מרצונך החופשי בלבד. כל האחריות בגין הנתונים שתמסור, חלה עליך ולפיכך הנך מתבקש לוודא כי כל הנתונים שהכנסת הינם נכונים ומדויקים, וכי כל פרט שתמסור או תעביר הינו נכון ומדויק. הנך מתחייב לעדכן את האתר באמצעות דואר אלקטרוני support@socialnadlan.co.il בכל עדכון שחל במידע שמסרת באמצעות האתר.
על כל המידע שתמסור, לרבות איסופו, שמירתו ואופן השימוש בו, יחולו תנאי הצהרת הפרטיות של האתר שמצ"ב.
אין אנו מתחייבים לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על התכנים המשולבים באתר ואתה פוטר בזאת את האתר ו\או בעליו מכל אחריות לנזק שיגרם או העלול להיגרם לך בקשר עם פרסום תכנים כאמור ו/או בקשר עם נזקים שייגרמו או שעלולים להיגרם כתוצאה מפרסום התכנים כאמור. הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך שאינך מחויב למסור כל מידע אודותיך, לאתר או לצד שלישי, ואולם במסגרת שימושך באתר, לרבות במסירת כל מידע מיוזמתך, בין אם הינו נמסר באמצעות האתר או מועבר למתווך, הינך מסכים ומאשר כי כל מידע שנמסר כאמור באמצעות האתר נמסר מרצונך הבלעדי.
הגבלות ואיסורים
הנך מתחייב כי לא תעשה כל שימוש באתר לצורך: )א( העלאת או העברת תכנים ו/או מידע שאין לך בהם בעלות או זכות שימוש בהם ו/או שמפרים את הדין ו/או צו שיפוטי כלשהו ו/או שעלולים להפר זכויות קנייניות של צד שלישי. )ב( הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת שימוש באתר )ג( העלאת או העברת תכנים ומידע מסולפים, מטעים, שקריים ו\או המזיקים לאתר ו\או בעליו ו/או לצד שלישי כלשהו. )ד( העלאת או העברת מידע פוגעני, מעליב, משמיץ מאיים חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד ו/או תומך ו/או מסייע בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיות ו/או כל מידע אחר בעל אופי דומה. )ה( מטרה בלתי חוקית, או מטרה הסותרת את קונספט האתר, מטרתו, ויעודו. )ו( הטרדה או תלונת שווא )ז( פגיעה בצד שלישי כלשהו לרבות בפרטיות או בצנעת הפרט. )ח( פגיעה ו/או הפרה של זכויות חוזיות, זכויות
קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים.
הנך מתחייב, שלא להשתמש באתר ו/או לפעול באתר בקשר עם הפעולות הבאות: מסירת סיסמאות ו/או פרטים אישיים ו/או אינטימיים אודות משתמשים אחרים ו/או הטרדת משתמשים אחרים, התחזות לאחרים, תעמולה פוליטית ו/או קידום מתמודדים ומפלגות בבחירות, שימוש בשפה בוטה ו/או פוגענית, איסוף פרטים על משתמשים אחרים, העתקת פרטים ו/או מודעות מתוך האתרופרסומם או הצגתם במקום אחר לצרכים מסחריים או באופן שעלול לפגוע בעסקי האתר ו\או בעליו, הצפת האתר במידע, קידום תכנים מלאכותי, פרסום חומרים שקריים או מטעים, פרסום קישורים ו/או העלאת תכנים מיניים או פורנוגרפיים לאתר ו/או תכנים אשר יפגעו ברגשות משתמשים אחרים ו/או אשר צפויים להסב להם נזק.
הנך מתחייב להימנע לחלוטין מכל ניסיון לאיסוף מידע על האתר, או כל צד שלישי שעימו תקיים קשר באמצעות האתר, לרבות באמצעים טכנולוגיים, הפעלה או סיוע לפעולת יישום מחשב או כל אמצעי אחר שמטרתם סריקת ו/או העתקת ו/או אחזור ו/או כריית מידע, להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באתר, ולא להתערב בקוד המקור של האתר.
הנך מתחייב להימנע מביצוע פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי להפריע לפעילות האתר ו/או הגולשים בה, לרבות בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת "וירוסים", "תולעים" ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, הסגת גבול וכיו"ב. הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך שהאתר ו\או בעליו רשאים לנקוט כנגד משתמש שיפר תנאים אלו בכל האמצעים העומדים לרשותם על פי דין, לרבות העברת פרטיו לצדדים שלישיים.
למעט אם הותר באופן מפורש בתנאים אלו, אתה מסכים שלא: )i )להשתמש, לשנות או לשלב את האתר לתוך תוכנה אחרת, או ליצור יצירות נגזרות מכל חלק של האתר; ו – )ii )למכור, לתת רישיון )או רישיון משנה(, להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלך על פי תנאים אלו כל אדם אחר; )iii )להעתיק, להפיץ או לשעתק את האתר לטובת צדדים שלישיים; )iv )לגלות )disclose )את התוצאות של ביצועי האתר, או להשתמש בתוצאות אלה עבור פיתוח אתר מתחרה; ו/או )v )לשנות, לפרק, לעשות פעולות של הידור הפוך, הנדסה הפוכה, עדכון או שיפור של האתר או ניסיון לגלות את קוד המקור של האתר.
בעלות וזכות הקניין.
ידוע לך כי כל התכנים המופיעים באתר ו/או בחומרים שימסרו או יגיעו אליך באמצעות האתרלרבות חומרים, עיצוב טקסט, תוכנה, מוזיקה, וידאו, גרפיקה חומרים המוכלים בפרסומות או בהודעות הנשלחות אליך או במידע מסחרי המוצע לך על ידי האתר ובעליו, הינם קניינם הבלעדי של האתר ו\או בעליו ו/או צדדים שלישיים אחרים ויישארו קניינם הבלעדי בכל עת. כל זכויות הקניין הרוחני )לרבות, בין השאר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכיוצא בזה( הקיימים ו/או מגולמים באתר, ו/או מצורפים, קשורים, ו/או מתייחסים לאתר הינם בבעלותם הבלעדית של האתר ו\או בעליו ויישארו בבעלותם הבלעדית כאמור. אין בתנאים אלו בכדי להעביר אליך כל זכות באתר או בקשר אליו, ו/או בחומרים שיועברו אליך אלא רק זכות מוגבלת להשתמש בהם בהתאם לתנאים אלו ולהוראות הדין. שום דבר מהאמור בתנאים אלו אינו מהווה ויתור על זכויות הקניין הרוחני של האתר ו\או בעליו או צד שלישי כלשהו על פי כל דין. רישיון
האתר ובעליו מעניקים לך בזאת, ואתה מקבל, רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, ללא זכות להמחאה, בלתי-מסחרי, שאין להעניק על בסיסו רישיונות משנה, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, להשתמש באתר, כל זאת בהתאם לתנאים ולהוראות הנכללים בתנאים אלו. האתר ו\או בעליושומרים לעצמה את כל הזכויות באתר אשר לא הוענקו במסגרת תנאים אלו במפורש. הגבלת אחריות
לאתר ו\או בעליו לא תהא כל אחריות בגין תוכן או מהות המידע שיוכנס על ידיך במסגרת השימוש באתר. לאתר ו\או בעליו תהא הזכות בכל עת שלא להעביר בקשה לרכישת או מכירת נכס ללא הגבלה ובלא כל חובה בנימוק.
כל מידע שתקבל במסגרת האתר אינו מהווה יעוץ או שידול או שכנוע כלשהו לרכוש כל מוצר או שירות כלשהו או להתקשרות כלשהי.
האתר ו\או בעליו לא יחובו בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות אשר אתה תקבל ו/או תעשהבהסתמך על מידע, תכנים ושירותים המצויים באתר או שיגיעו אליך מצד שלישי באמצעות האתר. אין באמור בתנאי השימוש משום מצג מצד האתר ו\או בעליו בדבר ההתאמה, האמינות, ומידת הדיוק של המידע, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים באתר למטרה כלשהי. האתר ו\או בעליו לא יהיו צד לעסקה וכל טענה תביעה או דרישה מצד קונה נכס למוכר, או מצד מוכר נכס לקונה, תהא בין שניהם וללא קשר לאתר ו\או בעליו.
כל השימוש והמידע, הנכלל באתר מוצע לך "כמות שהוא (is As" (בלא כל התחייבות, ובלא כל אחריות או התניה משתמעת בדבר התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה. התמונות שבאתר הינן להמחשה בלבד.
האתר ו\או בעליו אינם מבטיחים כי פעולת האתר תתבצע ללא הפרעות או ללא שגיאות. ככל שהדבר מותר על פי דין, האתר ו\או בעליו מחריגים בזאת באופן מפורש כל אחריות מפורשת, לרבות בין היתר, אחריות לזכות הקניין או לאי הפרה של זכות קניין, ומכל אחריות מכללא, לרבות בין השאר, אחריות מכללא לאיכות מסחרית ולהתאמה למטרה מסוימת. האתר ו\או בעליו אינםאחראים ואינם ערבים למידת הדיוק, השלמות, השימושים או האמינות של התוצאות אשר יושגו באמצעות שימוש באתר או של כל נתונים או מידע אשר יושגו בדרך אחרת באמצעות שימוש באתר.
לאתר ו\או בעליו לא תהא כל אחריות בגין תוכן או מהות מידע או המלצה אשר ימסר על ידיךאו ימסר לך במסגרת השימוש באתר וכל האחריות בגין שימוש או אי שימוש במידע או בהמלצה כאמור תהיה שלך באופן בלעדי .
בשום מקרה לא תחול על האתר ו\או בעליו ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או ספקי שירותיהםאחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין בין לך ובין לכל צד שלישי שהוא, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לתכנים שיועברו באמצעות האתר, לשימוש בשירותי האתר ו/או להזמנת שירותים באמצעות האתר ו/או לשימוש או לביצועי האתר, לעיכוב בשימוש או לאי-יכולת להשתמש באתר, לאספקה או לאי-אספקה של שירותים, או לכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר לדיוק הנתונים, להתאמתם למשתמש בטיבם, אופיים, והיקפם, לליקויים אפשריים, לתוכנו של המידע או לכל מעשה או מחדל אחר של האתר ו\או בעליו בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר.
בשום מקרה לא תעלה אחריותם של האתר ו\או בעליו בגין כל סיבה שהיא אל מוכר נכס או קונה נכס או מי מטעמם, על 100.₪
אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של האתר או השירותים שהנך מקבל, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר ובשירותים המוצעים על ידו.
האתר ו\או בעליו שומרים על זכותם לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל התראה מוקדמת.
האתר ו\או בעליו שומרים על זכותם לגלות בכל עת מידע כפי שיידרש על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת החוק, התקנות, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישת רשות מוסמכת, הכל על פי שיקול דעתם הבלעדי.
האתר ו\או בעליו רשאים בכל עת להפסיק את פעילות האתר כולה או חלקה, זמנית או בצורה קבועה.
כללי
תנאים אלו מוסדרים לפי חוקי מדינת ישראל. הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימושבאתר או הקשורה בה, תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בעיר תל אביב יפו, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי. והיה אם ייקבע שחלק כלשהו מתנאים אלו אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי ההתנערות מאחריות והגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי תנאים אלו יישארו בתוקפם. ויתר צד אחד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו עפ"י מסמך זה במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויות אותו צד עפ"י תנאים אלו. גרסה מודפסת של תנאים אלו ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים או הקשורים בהם במידה שווה ובאותם תנאים החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת. כל זכות שאינה ניתנת בתנאי השימוש במפורש, דינה כזכות שמורה. הנך מתחייב לשפות את האתר ו\או בעליו בגין כל נזק הוצאה הפסד או תשלום שייגרמו להם עקב הפרה על ידך של תנאי השימוש ו\או הצהרת הפרטיות. לכל שאלה או הבהרה נשמח אם תיצור קשר לכתובת support@socialnadla.co.il)